Sexualitet

Sexualitet är en naturlig och värdefull del av identiteten och av att vara människa. Även om den är ett viktigt element av olika livsområden, avgör var och en själv vilken betydelse den har i ens eget liv. Grunden till sexualiteten läggs redan under barndomen. Hurdan närhet, trygghet och beröring man fått som barn påverkar upplevelsen av den egna kroppen också i vuxen ålder, och huruvida vi upplever den som värdefull och vacker eller associerar olika kroppsdelar med skam eller smärta. I barndomen får vi också lära oss känslomässiga och sociala färdigheter i olika mellanmänskliga relationer. När hormonaktiviteten börjar och kroppen förändras i ungdomen, leder det till tankar kring ens könsidentitet och sexuella identitet. Att bli vuxen hänger samman med en individuell sexualitet som kan förändras med olika livssituationer. Människan är en sexuell varelse genom hela livet. Att man blir sjuk eller åldras betyder inte att sexualiteten försvinner, men för somliga kan den förändras.

Sexuell läggning handlar om vem man attraheras av emotionellt och erotiskt. En heterosexuell person dras till personer av det motsatta könet. Homosexualitet betyder att den sexuella attraktionen riktas till andra av samma kön – en homosexuell man är intresserad av andra män och en lesbisk kvinna av andra kvinnor. En bisexuell person attraheras av både män och kvinnor. Är man pansexuell spelar könet hos den man attraheras av ingen roll. Asexualitet betyder att man inte känner sexuell attraktion för andra.

Sexualitet inbegriper också en upplevelse av könet. Med könsidentitet avses individens upplevelse av sitt eget kön. Könsuttryck däremot betyder de handlingar och sätt som individen använder för att uttrycka sitt kön.

Sex

Sex är en aktivitet som syftar till njutning. Man kan ha sex ensam eller tillsammans med en partner. Sex kan handla om smekningar, kyssar, samlag eller att tillfredsställa sin partner med handen eller munnen. Det viktigaste är att sexet känns skönt och bra för alla parter. Sex ska inte göra ont. Om samlag eller någon annan sexuell beröring konstant orsakar smärta, är det viktigt att ta reda på varför. Återkommande smärta påverkar såväl ens självkänsla som jagbilden och kroppsuppfattningen negativt. Läs mer om sex som gör ont här.

Det är bra att lära känna sin egen kropp i lugn och ro så att man sedan kan berätta för en annan om vad man själv tycker om och gärna vill göra. För den som känner sin egen kropp är det dessutom enklare att bli upphetsad också tillsammans med en sexpartner. Det går att skapa ett ömsint förhållningssätt till sin egen kropp genom att röra vid och se på sig själv. Sex är inte något som finns till bara för ett parförhållandes eller en partners skull, utan handlar alltid också om en själv. Sex kan vara ett viktigt element i ett parförhållande, men är inget mått på ett gott förhållande. Hur stor lust man känner är individuellt och kan variera i olika situationer i livet.

Sex förutsätter alltid vardera partens samtycke. Vi är alla skyldiga att respektera andras gränser. Den som sover, är medvetslös, i dåligt skick eller väldigt berusad kan inte ge sitt samtycke till sex. Också rädsla kan paralysera i så hög grad att man inte förmår säga vad man vill. Därför är det viktigt att uttryckligen be om den andras samtycke. Det behövs varje gång man har sex och om sättet att ha sex förändras. Man kan alltid säga nej till sex – både innan man börjat och när man redan kommit överens om att ha sex eller om sexet pågår. Sex utan samtycke är våldtäkt.

Sexuella rättigheter

Med sexuella rättigheter avses individens självbestämmanderätt i frågor som rör hens egen sexualitet. Till de viktigaste sexuella rättigheterna hör

  • rätten till den egna sexualiteten, det vill säga rätten att njuta av sin sexuella läggning och hur den kommer till uttryck och av ett balanserat sexliv.
  • rätten till kännedom om sexualitet, det vill sätta rätten till en mångsidig och genomgripande sexualundervisning.
  • rätten att skydda sig själv och bli skyddad, det vill säga rätten till kroppslig integritet och stöd om den kroppsliga självbestämmanderätten har kränkts. Alla har rätt att själva välja sin partner, skydda sig själva mot oplanerade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.
  • rätten till trygga, konfidentiella och lättillgängliga tjänster för sexuell hälsa. Till dessa hör bland annat tjänster i anknytning till graviditet och förlossning, behandling för barnlöshet, abort och eftervård samt behandling och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.
  • rätten att bli sedd och hörd utan rädsla för diskriminering, ofredande eller våld.
  • rätten till integritet, det vill säga rätten att fatta individuella beslut om sin egen sexualitet. Det här betyder till exempel rätten att själv fatta beslut om preventivmedel eller att sköta om sin hygien under mensen.
  • rätten att påverka. Alla har rätten och skyldigheten att se till att de sexuella rättigheterna tillgodoses.